Általános Szerződési Feltételek

„A hazai munkaerőpiac az informatikusok szemével” elnevezésű kiadvány megrendeléséhez kapcsolódóan

A dokumentum pdf formátumban is letölthető: Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai: 

 • Név: Human Priority Kft.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-204935
 • Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
 • Adószám: 23074651-2-43
 • E-mail cím: info@humanpriority.hu
 • Telefonszám: +36 20 218 5946

(a továbbiakban együtt: Szolgáltató)

Bevezetés

A Szolgáltató a www.itmap.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) látogató felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató által készített „A hazai munkaerőpiac az informatikusok szemével” elnevezésű nyomtatott kiadványt (a továbbiakban: Kiadvány) az erre rendszeresített megrendelési űrlap kitöltésével online megvásárolják.

A Kiadvány megrendelésére a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF a Kiadvány megrendelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Szerződés létrejötte, fő kötelezettségek

A Szolgáltató által rendszeresített, a Kiadvány megrendelésére vonatkozó online megrendelési űrlap kitöltése – ideértve a kitöltés során a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölését is – és az űrlapon lévő „Megrendelés” gomb megnyomásával, mint a megrendelés elküldésével a Szolgáltató, valamint a Kiadványt megvásároló természetes- vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a Kiadvány megrendelésére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. A megrendelési űrlap elküldésével a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által küldött megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben található linkre kattintva a megrendelést az e-mail kézbesítésétől számított három (3) naptári napon belül nem erősíti meg, úgy a Szerződés automatikusan hatályát veszti, és a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek automatikusan megszűnnek. Ebben az esetben a megrendelést meg kell ismételni.

   1. A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés üzlethelyiségen kívüli és távollévők között kötött szerződés, de nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem is hozzáférhetőek. A Szolgáltató kizárólag a megrendelési űrlapot, valamint az annak részét képző ÁSZF tartalmának megismerésére és elfogadására vonatkozó Vásárlói nyilatkozatokat tárolja. A Szerződés nyelve magyar.
   2. A Szerződés a megrendelési űrlap elküldésétől a megrendelés Vásárló részére történő megfelelő teljesítését követő időtartamra jön létre.
   3. A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató a Kiadvány Vásárló részére történő átadására és átruházására (kiszállítására), míg a Vásárló a Kiadvány(ok) ellenértékének megfizetésre, és a Kiadvány(ok) átvételére köteles.

A Kiadvány megrendelése

A megrendelés(ek) leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://itmap.hu/it-piackutatas landing oldalon. A Szolgáltatónak az e-mailben, telefonon, levélben vagy faxon leadott megrendeléseket nem áll módjában elfogadni. A megrendelés(ek) leadására a Weboldalon történő regisztrációt követően, illetve regisztráció nélkül is lehetőség van.

A megrendelési űrlap Vásárló általi elküldését követően a Szolgáltató a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló részére, amelyben kéri a Vásárlót, hogy a megrendelést erősítse meg. A megrendelés megerősítésének hiányában a Szerződés automatikusan hatályát veszti a visszaigazoló e-mail kézbesítésétől számított három (3) naptári napot követően.

A visszaigazoló e-mail minden esetben tartalmazza a megrendelés alábbi feltételeit:

    1. a megrendelés azonosítóját (sorszámát),
    2. a termék megnevezését és darabszámát;
    3. a megrendelés ellenértékét,
    4. a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha van adószám) adatait;

Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail címre, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelési űrlap kitöltése során a Vásárlónak lehetősége van megadni a szállítási címét, ahova a Kiadvány postai úton való kiszállítását kéri.

A Kiadvány ellenértéke, számlázás

A Weboldalon megadott árak forintban értendőek, amelyek a Magyarországon alkalmazandó mindenkori ÁFA összegét, illetve a belföldi postaköltséget is tartalmazzák. A Vásárló által megvásárolt Kiadvány(oka)t a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

   1. A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Kiadvány(ok) ellenértékéről – a megrendelés e-mailben történő megerősítését követően – díjbekérőt  állít ki és küld meg e-mailben a Vásárló részére, amelyet a Vásárló a díjbekérőn feltüntetett határidőig, az ott megjelölt bankszámlára történő banki átutalással köteles megfizetni. A díjbekérő tartalmazza különösen a Vásárló által megadott számlázási adatokat, a megrendelt termék megnevezését és mennyiségét, a megrendelés azonosítóját (sorszámát), a megrendelés ellenértékét, valamint a Szolgáltató banki adatait.
   2. A Vásárló a Kiadvány(ok) ellenértékét kizárólag banki átutalás útján fizetheti meg. A banki átutalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját (sorszámát).
   3. A Szolgáltató a Kiadvány(oka)t kizárólag a díjbekérőn feltüntetett összeg kifizetését követően – a számlával együtt – postázza el a Vásárló részére. A Kiadvány(ok) ellenértékének megfizetését követően a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a tranzakció sikerességéről, és az előző évi kiadványt digitális (PDF) formában, e-mail útján megküldi a Vásárló részére, a Vásárló által a megrendelés során megadott e-mail címre.
   4. A Szolgáltató az adószámmal rendelkező gazdasági társaságok, intézmények, egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek részére – amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint nem minősülnek fogyasztónak – a leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló kötelezettsége és felelőssége minden, a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges adat(ok) megadása. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése.

Szállítás

A Szolgáltató a Kiadvány(oka)t kizárólag az díjbekérőn feltüntetett ellenérték kifizetését követően postázza el a Vásárló részére, a Kiadvány(ok) ellenértékéről kiállított számlával együtt. A Kiadványok ellenértéke a belföldi postaköltség összegét is tartalmazza.

   1. A Szolgáltató a megrendelés ellenértékének beérkezését követő 5-10 munkanapon belül gondoskodik a megrendelt Kiadvány(ok) postai úton történő kézbesítéséről. Amennyiben a megrendelt Kiadvány(ok) kiszállítása a jelen szakasz szerinti határidőn belül nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató a kiszállítás várható késedelmének idejéről késedelem nélkül értesíti a Vásárlót, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a megrendelését visszavonja.
   2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt Kiadványt/Kiadványokat a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ugyanakkor a teljesítés lehetetlenülése a Szerződést megszünteti, ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, és a megfizetett ellenérték összegét legkésőbb tizennégy (14) naptári napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállás, megrendelés visszavonása

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a termék kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, feltéve, hogy a Kiadvány átlátszó, zárt csomagolású fóliáját a Vásárló nem bontotta meg. A Kiadvány átlátszó, zárt csomagolású fóliájának Vásárló általi megnyitását követően – ide nem értve a szállítás során keletkezett kisebb felületi sérüléseket – a Vásárló nem jogosult a jelen szakasz szerinti elállási jogát gyakorolni. A fogyasztónak nem minősülő Vásárlókat a jelen szakasz szerinti elállási a jog nem illeti meg.

   1. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@humanpriority.hu), illetőleg a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói elállási nyilatkozat megérkezését.
   2. A fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) naptári napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl: fogyasztó által esetlegesen fizetett posta költség).

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a jelen szakasz szerinti összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó az elállási jog gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) naptári napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ha a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően és határidőben gyakorolta.

   1. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
   2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését. (pl: kiadvány sérült, hiányos).
   3. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos részletszabályokat a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatosság és termékszavatossággal kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

A Vásárló a szavatossági igényét e-mailben (info@humanpriority.hu), a Weboldal kapcsolatok menüjében található elérhetőségeken is gyakorolhatja. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el a Vásárló részére.

Felelősség és helytállás

Záró rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

   1. A jelen ÁSZF rendelkezései 2022. március 28. napjától hatályosak és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
   2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató értesíti a Szülőket.
   3. A jelen Kiadvány(ok) megrendelésére vonatkozó szerződés teljesítésével összefüggésben kezelt személyes adatok Szolgáltató általi adatkezelésével kapcsolatos részleteket a Szolgáltató Weboldalán található Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
   4. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a info@humanpriority.hu címen. A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.
   5. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10., Lakcím szerint illetékes békéltető testületek ide kattintva érhetőek el.

Budapest, 2022.március 24.

1. számú melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

2. számú melléklet – Elállási/Felmondási jog tájékoztató

3. számú melléklet – A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. számú melléklet

Human Priority Kft.

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Tisztelt Szolgáltató!

Alulírott(ak) _______________________________________(név) kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termékek megnevezése:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

   1. Fogyasztó(k) adatai:

A fogyasztó(k) neve:______________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: :_____________________________________________________________

Kelt: __________(hely), 202________.__________________________________

fogyasztó(k) aláírása

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges!

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön fogyasztónak, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, feltéve, hogy a Kiadvány átlátszó, zárt csomagolású fóliáját a nem bontotta meg. A Kiadvány átlátszó, zárt csomagolású fóliájának megnyitását követően – ide nem értve a szállítás során keletkezett kisebb felületi sérüléseket – Ön nem jogosult a jelen szakasz szerinti elállási jogát gyakorolni Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól/postai szolgáltatótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatása esetén, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól/ postai szolgáltatótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Human Priority Kft.; székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (1. számú melléklet)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költségét is, amelyet a Kiadvány ára tartalmaz (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. számú melléklet

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a termék hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
 • – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.